Menü Kapat

Ozonlama İle Çeşitli Endüstrilerdeki Koku Gideriminin İncelenmesi

ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİLERİN KOKULU GAZLARININ OZONLAMA İLE
GİDERİMİNİN İNCELENMESİ
Fulya OKAN, Melik KARA,Yetkin DUMANOĞLU, Hasan ALTIOK, Abdurrahman
BAYRAM, Mustafa ODABAŞI
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Buca/İzmir
ÖZET
Üretim faaliyetleri sırasında endüstrilerde kokuya neden olan gazlar oluşmakta ve ortaya çıkan
koku yaşam alanlarında problem yaratmaktadır. Koku problemi yaratan faaliyetlerin başında,
bira, maya endüstrisi, kümes hayvanları yetiştiriciliği, atıksu arıtma tesisleri ve rendering tesisleri
gelmektedir. Koku giderimi için kullanılan yöntemler kimyasal maddeler içeren çözeltiler ile
yıkama, adsorpsiyon ve ozonlamadır. Bu çalışma kapsamında, kokulu gazların bileşiminde
bulunan uçucu organik bileşiklerin ozonlama ile giderimi deneysel olarak incelenmiştir.
Çalışmada kaynak olarak aktif kümes altlığı, balık yemi ve yoğunlaştırıcı çıkışı arıtma çamuru
kullanılmıştır. Kokulu gazlar ve ozon pilot ölçekli bir kolondan geçirilmiştir. Kokulu gazların
bileşiminde bulunan uçucu organik bileşiklerin karakterize edilmesi ve koku seviyelerinin
ölçümü amacıyla reaktörün girişi ve çıkışında eşzamanlı gaz örneklemeleri yapılmıştır. Gaz
örnekleri, koku konsantrasyonlarını belirlenmek amacı ile olfaktometre cihazında, uçucu organik
bileşiklerin (UOB) kompozisyonunu belirlemek için ise gaz kromatografisi-kütle spektrometresi
(GC-MS) cihazında analizlenmiştir.

Bir cevap yazın

Müşteri Hizmetleri
tr_TRTR_TR